Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 49,990 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас

06.06.2018 г.

 На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1026/22.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 68/31.05.2018 г. на Директора на ЖПС Бургас

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 49,990 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

Търгът да се проведе на 25.06.2018 г. /понеделник/ от 11,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, ул. „Иван Вазов” № 1 при:

         1.Начална тръжна цена 8998,20 ( осем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС.

  1. Депозит за участие в търга в размер на 899,82 (осемстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки).

            3.Начин на плащане на цената – в лева, в касата или  по банковата сметка на ЖПС Бургас в ЦКБ АД , IBAN: BG71CECB979033H1683400.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупи в срок до 15,30 часа на 15.06.2018 г. /петък/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Бургас, гр.Бургас, бул.”Иван Вазов” № 1.

 Оглед се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,45 часа след публикуване на обявата до 18.06.2018 г./понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е в района на жп участък Бургас, Товарна гара Бургас.

Срок за приемане на заявления за участие в търга се приемат от 8,00 часа на 14.06.2018 г. /четвъртък/ до 16,45 часа на 20.06.2018 г. /сряда/, в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1.

Отваряне и класиране на офертите – на 25.06.2018 г. /понеделник/ в 11,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, бул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг да се открие на 05.07.2018 г. от 09,00 часа в ЖПС Бургас, гр.Бургас, бул.”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 15,30 часа на 02.07.2018 г. /понеделник/

- оглед на актива – всеки работен ден от 9,00 до 16,45 часа  до 03.07.2018 /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга в срок до 16,45 часа на 04.07.2018 г. /сряда/

- приемане на заявления за участие в търга до 16,45 часа на 04.07.2018 г /сряда/

Отваряне и класиране на офертите – на 05.07.2018 г. в 11,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

 

За контакти: тел: 056 752852