Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 3485 броя бракувани железобетонови стълбове - Поделение „Електроразпределение"

12.06.2018 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1023/22.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 47/ 06.06.2018 г. на Директора на Поделение „ Електроразпределение“

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 3485 броя  бракувани железобетонови стълбове, в участъци съгласно приложен списък към тръжната документация.

Откриване на тръжната процедура от 14 часа на 19.06.2018.г. при:

  1. Начална тръжна цена 2 222,57 лв. без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 222 лева ( двеста двадесет и два лева), платим в срок до 26.06.2018 г., 16 ч. в касата на поделение“Електроразпределение“
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на поделението с адрес: гр.София, бул.“Стефансон“ 5“А“ или по бюджетната банкова сметка на Поделение „Електроразпределение“.  

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,45 часа на 21.06.2018 г, всеки работен ден от 8 ч. до 16.45 ч. в сградата на Енергосекция София, бул.“Стефансон“ 5 „А“, срещу невъзвръщаема сума в размер на 25 лв (двадесет и пет) лева, платими в касата на поделението или по бюджетната банкова сметка на Поделение „Електроразпределение“.                                  

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 08 ч. до 16,00 часа след публикуване на обявата до 26.06.2018 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодство на поделение “Електроразпределение“- сградата на ДП „НК ЖИ“ гр. София, бул. „Мария Луиза“ 110.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до  16,45 часа на 26.06 .2018 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако датата на изпращане е не по-късно от 16.45 ч. на 25.06.2018 г.

 

Отваряне и класиране на офертите на 27.06.2018 г. от 14 ч. в сградата на ДП „НК ЖИ“-централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза“ 110.

 

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 17.07.2018 г. в гр.София. бул.“Мария Луиза“ 110, от 8 часа в гр. София, бул.“Мария Луиза“ 110, деловодство на поделение“Електроразпределение“, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 20.07.2018 г. в касата на поделение “Електроразпределение“ гр. София, бул.“Стефансон“ 5 „А“

- оглед на актива – всеки работен ден от 08 часа до 16,45 часа след публикуване на обявата до 23.07.2018 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 23.07.2018 г. в касата на поделение“Електроразпределение“ с адрес: гр.София, бул.“Стефансон“ 5 “А“ или по бюджетната банкова сметка на Поделение „Електроразпределение“.                                    

- приемане на заявления за участие в търга до  16,45 часа на 24.07. 2018 г.

- отварянето и класирането на офертите да се извърши на 25.07.2018 г. от  14 часа в гр.София, Централно управление, бул.“Мария Луиза“ 110.

 

 

За контакти тел.: 0885211134-инж.Борислав Исаев

                              0889336762-инж.Валя Алексиева