Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 1979 броя бракувани, неразкомплектовани релета, находящи се в ССТ Пловдив, база Филипово

18.06.2018 г.

  ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1024/22.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 108 ./.14.06. 2018 г. на Директора на ПСТ

                                               О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 1979 броя бракувани, неразкомплектовани релета, находящи се в ССТ Пловдив, база Филипово.

Откриване на тръжната процедура от 09:30 часа на 18.06.2018 г. (понеделник) в сградата на ССТ Пловдив,  гр.Пловдив, ул.”Бачо Киро” № 1, зала „Заседателна” при:

  1. Начална тръжна цена 1217,10 (хиляда двеста и седемнадесет лева и десет стотинки) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 121,71 (сто двадесет и един лева и седемдесет и една стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ССТ Пловдив или по бюджетната банкова сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ Пловдив:ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, BIC: СЕСВВGSF,

IBAN :  BG65 СЕСВ 9790 33Н1 4282 04

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа до 22.06.2018 г. (петък), в Касата на  ССТ Пловдив, гр. Пловдив, ул.„Бачо Киро” № 1 , ет. 2, стая 202 срещу невъзвръщаема сума в размер на 60 (шестдесет) лева, платими в касата на ССТ Пловдив.

            Оглед се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:45 часа след публикуване на обявата до 22.06.2018 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е на територията на ССТ Пловдив – Складова база Филипово /По-51/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 25.06.2018 г. (понеделник) в ССТ Пловдив, гр.Пловдив , ул.„Бачо Киро” № 1.

Отваряне и класиране на офертите – от 09:30 часа на 26.06.2018 г. (вторник) в ССТ Пловдив, гр. Пловдив, ул.„Бачо Киро” № 1, зала „Заседателна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  27.06.2018 г. (сряда) от 09:30 часа в ССТ Пловдив, гр. Пловдив, ул.”Бачо Киро” № 1, зала „Заседателна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация –  до 16:00 часа до 03.07.2018 г. (вторник) в  касата на ССТ Пловдив, гр.Пловдив, ул.„Бачо Киро” № 1,ет. 2, стая 202.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:45часа до 04.07.2018 г. (сряда) в касата на ССТ Пловдив, гр.Пловдив, ул.„Бачо Киро” № 1,ет. 2, стая 202  или по бюджетната банкова сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ Пловдив:ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА  БАНКА АД, BIC: СЕСВВGSF

IBAN :  BG65 СЕСВ 9790 33Н1 4282 04

-оглед на актива – всеки работен ден от 09:00 до 16:45 часа до 03.07.2018 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 04.07.2018 г. (сряда) в ССТ Пловдив, гр.Пловдив , ул.„Бачо Киро” № 1.

Отваряне и класиране на офертите – 05.07.2018 г. (четвъртък) в на ССТ Пловдив, гр. Пловдив, ул.„Бачо Киро” № 1, зала „Заседателна”.

За контакти тел.: 0884 332 860  инж.Румяна Камбурова – Ръководител звено „ТО”