Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 5344 броя недемонтирани, неразкомплектовани бракувани ДМА, находящи се на територията на ССТ София - Поделение “Сигнализация и телекомуникации”

21.06.2018 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1027/22.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 101/31.05.2018 г. на Директора на ПСТ

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 5344 броя недемонтирани, неразкомплектовани бракувани ДМА, съдържащи 1644 броя релета, 66 броя релейни блокове, 4 броя трансформатори от ОТ, 3627 броя релета от ЖАТЦ и 3 броя трансформатори от оборудване за трафопост, находящи се на територията на ССТ София - Поделение “Сигнализация и телекомуникации”.

Откриване на тръжната процедура от 09:30 часа на 21.06.2018 г. (четвъртък) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

  1. Начална тръжна цена 3221,46 (три хиляди двеста двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 322,15 (триста двадесет и два лева и петнадесет стотинки) лева платим до 16:00 ч. до 28.06.2018 г. (четвъртък).
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по бюджетната банкова сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, IBAN BG 11 CECB979033H1428206, SWIFT BIC CECB BGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 27.06.2018 г. (сряда) в счетоводството на Поделение “Сигнализация и телекомуникации” - ССТ София, гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ - ССТ София.

Оглед се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. след публикуване на обявата до 27.06.2018 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

Местоположение на актива – на територията на ССТ София.

 Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. до 28.06.2018 г. (четвъртък) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.2, стая № 201.

Отваряне и класиране на офертите - от 09:30 часа на 03.07.2018 г. (вторник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 04.07.2018 г. (сряда) от 09:30 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5 в залата на ССТ София при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – 09:00 ч. до 12:00 ч. до 10.07.2018 г. (вторник).

- оглед се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 10.07.2018 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа до 11.07.2018 г. (сряда) в касата или по бюджетната банкова сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа до 11.07.2018 г. (сряда).

- отваряне и класиране на офертите - от 09:30 часа на 12.07.2018 г. (четвъртък).

 

За контакти: 02/932 3453; 02/932 2658