Архив обяви

Инвестиционно предложение за “Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора “

22.06.2018 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

“Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора “

Инвестиционното предложение се класифицира като ремонт, възстановяване и модернизация на съществуващата жп инфраструктура. Основната му цел е гарантиране на сигурността на пътниците, както и привеждане на гаровите комплекси в съответствие с Европейските стандарти в областта. С реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри организацията на обслужването в гарите, както и създаване на необходимите удобства и комфорт на пътниците. 

Реконструкцията на гаров комплекс Стара Загора включва сградите  Пост 1, Пост 2 и Приемно здание, като не се изисква допълнително отчуждаване на земи, тъй като строително-монтажните работи се извършва върху терени, собственост на ДП „НКЖИ“.

Гаров комплекс Стара Загора е разположен в югозападната част на град Стара Загора, между жилищната и промишлената зони.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg