Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, в района на ЖПС Пловдив

04.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1296/26.06.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-03/18 от 30.03.2018г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

            1„Открита площ – 22,50 кв.м”, с местонахождение гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, в района на жп гара Хисаря /част от ПИ 5120 по КП на гр. Хисаря/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

            Търгът ще се проведе на 10.08.2018 г. (петък) от 9,00 часа.           

- начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 2000,00 кв.м”, с местонахождение с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив, в района на жп спирка Кърнаре /част от ПИ 40939.241.1 по КК на с. Кърнаре/, за земеделие.

            Търгът ще се проведе на 10.08.2018 г. (петък) от 10,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 20,00 (двадесет) лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

            Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 30.07.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 03.08.2018 г. (петък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 06.08.2018г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.08.2018г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.08.2018г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535