Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Бачо Киро“ № 1

04.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1297/26.06.2018г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-03/18 от 30.03.2018г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Бачо Киро“ № 1, във фоайето на третия етаж на Административна сграда Пловдив /с идентификатор 56784.551.23.3 по КК на гр. Пловдив/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 10.08.2018 г. (петък) в сградата на РП ЕНС, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет. 4, селекторна зала от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.07.2018 г. (понеделник), в счетоводството на РП ЕНС, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 03.08.2018г. (петък) в касата на РП ЕНС, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1 или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на РП ЕНС, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, в срок до 16,00 часа на 06.08.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.08.2018 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.08.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.