Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

09.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1295/26.06.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-03/18 от 30.03.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична държавна собственост:

  1. „Открита площ – 226,00 кв.м, от които площ № 1 – 156,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска и площ № 2 – 70,00 кв. м за поставяне на навес с преградни стени и на маси - целогодишно“, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, в района на жп гара Видин /ПИ 10971.502.972 по КК и КР на гр. Видин/

Търгът ще се проведе на 15.08.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 727,00 (седемстотин двадесет и седем) лева, без включен ДДС, от които 520,00 (петстотин и двадесет) лева без включен ДДС за площ № 1 – 156,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска и 207,00 (двеста и седем) лева без включен ДДС за площ № 2 – 70,00 кв. м за поставяне на навес с преградни стени и на маси – целогодишно;

- депозит за участие в търга, в размер на 727,00 (седемстотин двадесет и седем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.08.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 09.08.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.08.2018 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.08.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ – 143,80 кв. м за поставяне на станция на мобилен оператор, от които площи: № 1 – 22,90 кв. м - за поставяне на мачта с антена; площ № 2 – 7,32 кв. м – за поставяне на шкаф и площ № 3 – 113,58 кв. м - за достъп и обслужване на съоръженията“, с местонахождение с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, на покрив на сграда жп участък Горни Дъбник, в района на жп гара Горни Дъбник /УПИ І-5, кв. 116 по КП на с. Горни Дъбник/

Търгът ще се проведе на 15.08.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09:30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 361,00 (триста шестдесет и един) лева без включен ДДС, от които 213,00 (двеста и тринадесет) лева без включен ДДС за площи: № 1 и № 2 – 30,22 кв. м (№ 1- 22,90 кв. м; № 2- 7,32 кв. м) за поставяне  на мачта с антена и шкаф за апаратура и 148,00 (сто четиридесет и осем) лева без включен ДДС за открита площ  -  113,58 кв. м за достъп и обслужване на съоръженията /площ № 3/.

- депозит за участие в търга, в размер на 361,00 (триста шестдесет и един) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.08.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 09.08.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.08.2018 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.08.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.