Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Две могили, община Две могили, област Русе

18.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1406/06.07.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/18 от 13.04.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. 1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Две могили, община Две могили, област Русе, в приемното здание на жп гара Две могили /сграда, разположена в УПИ І 1595, кв. 154 по РП на гр. Две могили/, за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 24.08.2018 г. (петък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 27,00 (двадесет и седем лева) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.08.2018г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 16.08.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 17.08.2018 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявление за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 20.08.2018г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.08.2018 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987; 0889 44 64 25;