Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 34,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Пловдив товарна /част от ПИ 56784.551.22 по КК и КР на гр. Пловдив/

17.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1403/06.07.2018 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/18 от 13.04.2018г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 34,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Пловдив товарна /част от ПИ 56784.551.22 по КК и КР на гр. Пловдив/ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с пакетирани стоки, алкохол и цигари.

Търгът ще се проведе на 23.08.2018 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 (сто и десет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 110,00 (сто и десет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.08.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 16.08.2018г. (четвъртък) в касата на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, в срок до 16,00 часа на 17.08.2018 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.08.2018 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.08.2018г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.