Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Шумен

18.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1404 и 1407/06.07.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/18 от 13.04.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Площ за реклама - 3,00 кв. м (3 м х 1 м)”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на греда на железопътен мост на км 436А+235 по втора жп линия, в междугарието Шумен – Мътница, над бул. „Симеон Велики”, за поставяне на рекламно пано.

Търгът ще се проведе на 24.08.2018 г. (петък), от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 30,00 (тридесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

ІІ. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 120,00 кв.м” с местонахождение: гр. Варна, община Варна, област Варна, Южна промишлена зона, в района на жп гара Варна /ПИ 10135.65.8 по КК на гр. Варна/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад на строителни материали.

Търгът ще се проведе на 24.08.2018 г. (петък), от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 265,00 (двеста шестдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 265,00 (двеста шестдесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 112,00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Варна, община Варна, област Варна, Южна промишлена зона, в района на жп гара Варна /ПИ 10135.65.8 по КК на гр. Варна/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад на строителни материали.

Търгът ще се проведе на 24.08.2018 г. (петък), от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 13.08.2018 г. (понеделник), както следва: За обекта по т. 1 - в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1; За обектите по т.т. 2 и 3 – в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или в касата на поделението в район Варна на адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1А, ет. 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита - до 16,00 часа на 17.08.2018 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 20.08.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 20.08.2018 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 16.08.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0888 603 145 – Диана Ангелова, и 0885 688 991 – инж. Мария Белчева, специалисти УС към ЖПС Шумен.