Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС София

23.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1409/06.07.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 11-04/18 от 13.04.2018 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                            

1. „Открита площ – 50,00 кв.м, от които 40,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе-аперитив и 10,00 кв.м за поставяне на маси - целогодишно“, с местонахождение с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, в района на жп гара Вакарел /ПИ 000994 по КВС на с. Вакарел/.

Търгът ще се проведе на 29.08.2018 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в района на жп гара Благоевград /ПИ 04279.618.13 по КК и КР на гр. Благоевград/, за паркинг.

Търгът ще се проведе на 29.08.2018 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 40,00 (четиридесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 40,00 (четиридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ – 300,00 кв.м“, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в района на жп гара Благоевград /ПИ 04279.618.13 по КК и КР на гр. Благоевград/, за паркинг.

Търгът ще се проведе на 29.08.2018 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 500,00 (петстотин) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

           

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 20.08.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 23.08.2018 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  23.08.2018 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637