Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 17 броя бракувани цистерни, находящи се в обекти на поделение „Електроразпределение“

31.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 /14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109 /1997 г., последно изменение бр. 102 /2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1221 /18.06.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 65 /13.07.2018г. на Директора на поделение „Електроразпределение”

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на 17 броя бракувани цистерни, съгласно приложен списък към тръжната документация.

Откриване на тръжната процедура  от 09.00 часа на 07.08.2018г. (вторник) гр. София, бул. “Стефансон“ 5А, РП „Енергосекция София“, ет. 2, стая 201 при:

  1. Начална тръжна цена 2055,90 (две хиляди петдесет и пет и 0,90) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 206 (двеста и шест) лева, платим в срок до 16.00 часа на 14.08.2018 г. (вторник).

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на поделението или по бюджетната банкова сметка.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.30 часа на 10.08.2018 г. (петък) всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. в касата на РП „Енергосекция София“, гр. София, бул. “Стефансон“ 5А, ет.2 срещу невъзвръщаема сума в размер на 30 (тридесет) лева.

Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 8.00 до 16.30 часа след публикуване на обявата до 14.08.2018 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на поделение „Електроразпределение“.

Местоположение на актива - обекти на РП „Енергосекция София“ и РП „Енергосекция Горна Оряховица“.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.30 часа на 14.08.2018г. (вторник) в гр. София, бул. “Стефансон“ 5А, Енергосекция София, стая 201.

Отваряне и класиране на офертите ще се проведе на 15.08.2018 г. (сряда) от 11.00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ДП НКЖИ – Централно управление.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се открие на 11.09.2018 г. (вторник) от 09.00 часа в сградата на РП „Енергосекция София“, ет. 2, стая 201, при същите тръжни условия със следните срокове:

  • закупуване на тръжна документация до 16.30 часа на 14.09.2018г. (петък).
  • оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа до 18.09.2018г. (вторник).
  • внасяне на депозит за участие в търга до 16.30 часа до 14.09.2018 г. (петък).
  • приемане на заявления за участие в търга до 16.30 часа на 18.09.2018г. (вторник).

Отваряне и класиране на офертите ще се проведе на 19.09.2018 г. (сряда) от 11.00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ДП НКЖИ – Централно управление.

За контакти:  тел: 02/932 27 41; 0889 200 873.