Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на ДП "НКЖИ" - УДВГД София

02.08.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1402/06.07.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/18 от 13.04.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Сграда – 68,00 кв.м /с идентификационен № 68134.600.1276.1 по КК и КР на гр. София/”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Подуяне”, в района на жп гара София товарна, за стоматологичен кабинет.

            Търгът ще се проведе на 10.09.2018 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 09,00 часа, при:

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лв. без включен ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лв.;

          - начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.08.2018 г. (вторник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 03.09.2018 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

         Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 03.09.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.09.2018 г. (понеделник).

         Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 31.08.2018 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0882 006 123.