Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 67 броя бракувани, неразкомплектовани акумулаторни батерии с местонахождение поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София

10.08.2018 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1502/18.07.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 134/06.08.2018 г. на директора на поделение “Сигнализация и телекомуникации”

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 67 броя бракувани, неразкомплектовани акумулаторни батерии с местонахождение поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 17.08.2018 г. (петък) при:

  1. Начална тръжна цена 8 148,00 (осем хиляди сто четиридесет и осем) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 814,80 (осемстотин и четиринадесет лева и 0,80) лева без ДДС.
  3. Начин на плащане на цената – в лева платен в срок до 24.08.2018 г. (петък) по бюджетната банкова сметка.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 08:00 часа до 16:30 часа до 23.08.2018 г. (четвъртък) в поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 4, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ в гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205.

Оглед на актива се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа след публикуване на обявата до 23.08.2018 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация на адрес тр. София, ул. „Белоградчик“ № 5.

Местоположението -  на  територията на ССТ София.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 24.08.2018 г. (петък) в ДП НК ЖИ, деловодство на поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

Отваряне и класиране на офертите - от 11:00 часа на 28.08.2018 г. (вторник) в ДП НК ЖИ, поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  29.08.2018 г. (сряда)  от 09:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 08:00 часа до 16:30 часа до 04.09.2018 г. (вторник) в поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 4.

- внасяне на депозит за участие в търга –до 05.09.2018 г. (сряда) по бюджетната банкова сметка.

-оглед на актива – всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа до 04.09.2018 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация адрес тр. София, ул. „Белоградчик“ № 5.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 05.09.2018 г. (сряда).

Отваряне и класиране на офертите - от 11:00 часа на 07.09.2018 г. (петък) в ДП НК ЖИ, поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5.

За контакти тел.: 02/ 932 6165 - Лили Дзипалска