Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" - УДВГД Пловдив

13.08.2018 г.

   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1292/26.06.2018 г. и № 1408/06.07.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протоколи № 10-03/18 от 30.03.2018 г. и № 11-04/18 г. от 13.04.2018 на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. 1. „Помещения с обща площ – 49,30 кв.м, от които помещение № 26А – 9,30 кв.м, за търговска дейност с промишлени стоки и помещение № 1 – 40,00 кв.м за склад“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в северната и югозападната част на първия етаж в приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.1 по КК на гр. Карлово), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 142,00 (сто четиридесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 142,00 (сто четиридесет и два) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.09.2018 год. (сряда) от 09:30 ч.

  1. 2. „Помещение – 175,50 кв.м на първия етаж в приемното здание на жп гара Кърджали (сграда с идентификатор 40909.122.267.1 по КК на гр. Кърджали) за търговска дейност с промишлени стоки – материали, обзавеждане и оборудване за бани и открита площ пред помещението за търговска дейност – 45,00 кв.м (ПИ 40909.122.267 по КК на гр. Кърджали) за складиране и излагане на мостри“, с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.09.2018 год. (сряда) от 10:00 ч.

  1. 3. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, в чакалнята на приемното здание на жп гара Чирпан (сграда с идентификатор ПИ 81414.501.1.13 по КК на гр. Чирпан), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 28,00 (двадесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 28,00 (двадесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.09.2018 год. (сряда) от 10:30 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10.09.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа 13.09.2018 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.09.2018 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11.09.2018 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.