Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти представляващи: сграда с идентификатор 14218.504.422.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв. м, едноетажна и сграда с идентификатор 14218.504.422.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ от 69 (шестдесет и девет) кв. м, едноетажна, построени в поземлен имот общинска собственост, с административен адрес гр. Габрово, ул. „Станционна“

13.08.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 34 от 07.08.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: сграда с идентификатор 14218.504.422.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв. м, едноетажна, с предназначение: хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор 14218.504.422.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ от 69 (шестдесет и девет) кв. м, едноетажна, с предназначение: производствена, складова, инфраструктурна сграда, построени в поземлен имот общинска собственост с идентификатор 14218.504.422 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, с административен адрес гр. Габрово, ул. „Станционна“.

Търгът ще се проведе на 19 септември 2018 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 38 736,50 (тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и шест и 0,50) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 18 000,00 (осемнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 13 септември 2018 г. (четвъртък);

            - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10 септември 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 13 септември 2018 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 септември 2018 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11 септември 2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.