Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на негодни, бракувани горива – опасни отпадъци с код 13 07 01*, намиращи се в гр. Русе, обл. Русе, в района на жп гара Русе разпределителна – Дезинфекционна станция, склад № 2

03.09.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1733/17.08.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № VIII-142/23.08.2018 г. на Директора на УДВГД Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на негодни, бракувани горива – опасни отпадъци с код 13 07 01*, намиращи се в гр. Русе, обл. Русе, в района на жп гара Русе разпределителна – Дезинфекционна станция, склад № 2, както следва:

- позиция № 1 – 64,00 л дизелово гориво, негодно, бракувано, опасен отпадък с код 13 07 01*;

- позиция № 2 – 9,734 т газьол, негодно, бракувано гориво, опасен отпадък с код 13 07 01*.

Откриване на тръжната процедура от 10,00 часа на 13.09.2018 г. (четвъртък) при:

  1. Начална тръжна цена, както следва по позиции:

- позиция № 1 – 64,00 л дизелово гориво, негодно, бракувано, опасен отпадък с код 13 07 01* - 92,80 (деветдесет и два лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС. Същият се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС. Източването, натоварването и транспортирането са за сметка на купувача.

- позиция № 2 – 9,734 т газьол, негодно, бракувано гориво, опасен отпадък с код 13 07 01* - 12167,50 (дванадесет хиляди сто шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. Същият се начислява съгласно чл. 163 а на ЗДДС. Източването, натоварването и транспортирането са за сметка на купувача.

  1. Депозит за участие в търга, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, следва да е заплатен до 16,00 часа на 20.09.2018 г. (четвъртък), като за всяка позиция е в размер на:

- за позиция № 1 – 9,28 (девет лева и двадесет и осем стотинки) лева, без ДДС;

- за позиция № 2 – 1216,75 (хиляда двеста и шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лева, без ДДС.

  1. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда, етаж 12 или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува за всяка позиция поотделно в срок до 16,00 часа на 19.09.2018 г. (сряда), в УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, етаж 12, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на УДВГД Горна Оряховица.

Оглед се извършва всеки работен ден от 8,00 до 16,45 часа след публикуване на обявата до 16,00 часа на 19.09.2018 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е гр. Русе, обл. Русе, в района на жп гара Русе разпределителна - Дезинфекционна станция, склад № 2.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 20.09.2018 г. (четвъртък) в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – деловодство на УДВГД Горна Оряховица.

Отваряне и класиране на офертите – на 25.09.2018 г. (вторник) от 11,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – зала за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 26.09.2018 г. (сряда)  от 10,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация за всяка позиция поотделно – в срок до 16,00 часа на 01.10.2018 г. (понеделник) в УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, етаж 12;

- оглед на актива – всеки работен ден от 8,00 до 16,45 часа, до 16,00 часа на 02.10.2018 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 03.10.2018 г. (сряда) в касата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда, етаж 12 или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица;

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 03.10.2018 г. (сряда) в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – деловодство на УДВГД Горна Оряховица.

Отваряне и класиране на офертите – 04.10.2018 г. (четвъртък) от 11,00 часа, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – зала за търгове.

 

За контакти тел.: 0884 693069