Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 07079.1.719 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, с площ от 9 087 (девет хиляди осемдесет и седем) кв. м, заедно с построените върху имота сгради, местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, местност „Под шосето“

03.09.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 40 от 09.08.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.1.719 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9 087 (девет хиляди осемдесет и седем) кв. м, заедно с построените върху имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 07079.1.719.1, със застроена площ от 71 (седемдесет и един) кв. м, предназначение: жилищна сграда-многофамилна, на два етажа, масивна, построена 1951 г.; сграда с идентификатор 07079.1.719.2, със застроена площ от 67 (шестдесет и седем) кв. м, предназначение: административна, делова сграда, на един етаж, масивна, построена 1985 г., с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, местност „Под шосето“.

Търгът ще се проведе на 10 октомври 2018 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 569 827,00 (петстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 280 000,00 (двеста и осемдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 04 октомври 2018 г. (четвъртък);

            - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 01 октомври 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 04 октомври 2018 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 04 октомври 2018 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 02 октомври 2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.