Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 66425.514.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с площ от 837 (осемстотин тридесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване: производствени и складови нужди, с местонахождение на имота: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, Индустриална зона Запад

10.09.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 41 от 09.08.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 66425.514.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-66/02.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 837 (осемстотин тридесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване: производствени и складови нужди, с местонахождение на имота: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, Индустриална зона Запад.

Търгът ще се проведе на 17 октомври 2018 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 27 138,00 (двадесет и седем хиляди сто тридесет и осем) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 11 октомври 2018 г. (четвъртък);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 08 октомври 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 11 октомври 2018 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 11 октомври 2018 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09 октомври 2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.