Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на УДВГД Горна Оряховица

19.09.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1868/07.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/18 от 31.05.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. 1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение с. Иваново, община Иваново, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Иваново /сграда с идентификатор 32095.1.387.2 по КК на с. Иваново/, за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 26.10.2018 г. (петък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 2,00 кв. м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на първи етаж в приемното здание на жп гара Шумен, на южната стена на чакалнята над източен вход за чакалнята към гаров площад – между вход № 1 и вход № 2 /сграда с идентификатор 83510.669.492.1.3 по КК на гр. Шумен/, за рекламна дейност – поставяне на РИЕ.

- дата и час на търга 26.10.2018 г. (петък) от 11,15 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18,00 (осемнадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 18,00 (осемнадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 15.10.2018г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.10.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 19.10.2018 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 22.10.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2018 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0886 776 054; 0889 44 64 25;