Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.502.1005 по КККР на гр. Ловеч, с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч

18.09.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 47 от 31.08.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 43952.502.1005 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-11-353/29.12.2009 г. на Началника на СГКК - Ловеч, с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч.

Търгът ще се проведе на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 5 930,00 (пет хиляди деветстотин и тридесет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 19 октомври 2018 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 15 октомври 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 19 октомври 2018 г. (петък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 19 октомври 2018 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 октомври 2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.