Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Шумен

19.09.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1872/07.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/18 от 31.05.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

„Открита площ – 170,00 кв.м”, с местонахождение гр. Попово, община Попово, област Търговище, в района на жп гара Попово /ПИ 57649.90.6 по КК на гр. Попово/, за товарене и разтоварване на насипен слънчоглед.

Търгът ще се проведе на 26.10.2018 г. (петък), в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,00 (двеста шестдесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 262,00 (двеста шестдесет и два) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 15.10.2018 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита - до 16,00 часа на 19.10.2018 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 22.10.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 22.10.2018 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.10.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0885 22 44 64.