Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

25.09.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1844/04.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 13-05/18 г. от 16.05.2018 на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на първи етаж, в източното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 01.11.2018 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в източната част на първи перон на жп гара Бургас (част от ПИ 07079.618.1051 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност – поставяне на автомат за закуски и студени напитки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 (четиридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 (четиридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 01.11.2018 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, в чакалнята на приемното здание на жп гара Ямбол (сграда с идентификатор 87374.518.57.9 по КК на гр. Ямбол), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 01.11.2018 год. (четвъртък) от 10:30 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сливен, вляво от изхода към първи перон (сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КК на гр. Сливен), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 01.11.2018 год. (четвъртък) от 11:00 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, на първи перон на жп гара Сливен (част от ПИ 67338.605.7 по КК на гр. Сливен), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 01.11.2018 год. (четвъртък) от 11:30 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 22.10.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 26.10.2018 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2018 год. (петък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.10.2018 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.