Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

21.09.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

             На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1874/07.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/18 г. от 31.05.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 72,00 кв.м, от които 35,00 кв.м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за кафене с консумация и продажба на алкохол и 37,00 кв.м (площ № 2) за поставяне на маси целогодишно пред основен обект с навес без оградни стени“, с местонахождение гр. Криводол, общ. Криводол, област Враца, в района на жп гара Криводол /ПИ 500.854 по РП на гр. Криводол/.

Търгът ще се проведе на 29.10.2018 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лв. без включен ДДС, от които 63,00 ( шестдесет и три) лева без включен ДДС за открита площ -35,00 кв.м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за кафене с консумация и продажба на алкохол и 89,00 (осемдесет и девет ) лева без включен ДДС за открита площ - 37,00 кв.м (площ № 2) за поставяне на маси целогодишно пред основен обект с навес без оградни стени;

- депозит за участие в търга, в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 17.10.2018 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 22.10.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2018 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2018 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.