Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 2700 броя негодни стоманобетонни траверси, намиращи се на жп гара Перник разпределителна.

20.09.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 /14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109 /1997 г., последно изменение бр. 102 /2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1731 /17.08.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 1433 / 10.09.2018г. на Директора на ЖП Секция София

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на 2700 броя негодни стоманобетонни траверси, намиращи се на жп гара Перник разпределителна.

  1. Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 27.09.2018г. (четвъртък) гр. София, бул. Княгиня Мария-Луиза 120А, заседателната зала на втория етаж при:
  2. Начална тръжна цена 2700,00 (две хиляди и седемстотин) лева без ДДС.
  3. Депозит за участие в търга в размер на 270 (двеста и седемдесет) лева, платим в срок до 04.10.2018 г. (четвъртък).
  4. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на поделението или по бюджетната банкова сметка на ЖП Секция София.
  5. Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 03.10.2018 г. (сряда) всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в „УСК” на ЖПС София, на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария-Луиза 122А – офис 1 имоти, срещу невъзвръщаема сума в размер на 70,00 (седемдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС София.

Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 08:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 04.10.2018 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ЖП Секция София.

Местоположение на актива - жп гара Перник разпределителна.

  1. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 04.10.2018г. (четвъртък) в Деловодството на ЖПС София, на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария-Луиза 120А.

Отваряне и класиране на офертите ще се проведе на 05.10.2018 г. (петък) от 10:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, заседателната зала на втория етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се открие на 08.10.2018 г. (понеделник) от 09:00 часа в Административната сграда на ЖПС София, на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария-Луиза 120А, заседателната зала на втория етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

  • закупуване на тръжна документация до 16:00 часа на 12.10.2018г. (петък).
  • оглед на актива – всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 15.10.2018г. (понеделник).
  • внасяне на депозит за участие в търга до 15.10.2018 г. (понеделник).
  • приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 15.10.2018г. (понеделник).

Отваряне и класиране на офертите ще се проведе на 16.10.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, заседателната зала на втория етаж.  

За контакти:  тел: 02/932 2911; 0882 107 274; 0887 855 067.