Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

21.09.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1890/10.09.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/18 от 16.05.2018 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Закусвалня с обслужващи помещения – 245,40 кв.м”, с местонахождение гр. София, област София град, общ. Столична, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), ниво „-1”.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2087,00 (две хиляди осемдесет и седем)  лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2087,00 (две хиляди осемдесет и седем) лв;

- цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 29.10.2018 г. (понеделник) от 09,00 часа.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана, на перона под козирката на приемното здание на жп гара Брусарци /ПИ 06570.500.1 и сграда приемно здание с идентификатори 06570.500.1.2, 06570.500.1.3 и 06570.500.1.4 по КК на гр. Брусарци/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест)  лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 29.10.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 17.10.2018 г. (сряда) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 22.10.2018 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 22.10.2018 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2018 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2018 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.