Архив обяви

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА "НАЕМ НА ЛОКОМОТИВ С ЛОКОМОТИВНА БРИГАДА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ЖП ПРЕВОЗВАЧ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА ДП НКЖИ"

31.01.2013 г.

На основание чл. 65, ал.3от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №16/04.04.2012 год. на генералния директор на ДП „НКЖИ”, се удължава срока за получаване на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, за сключване на рамково споразумение с обект: „Наем на локомотив с локомотивна бригада и при необходимост маневрена бригада от лицензиран жп превозвач за технологични нужди на ДП “НКЖИ”, по обособени позиции”, моля да бъде публикувана в сайта на ДП „НКЖИ ”, до 03.05 .2012год.

Място, дата и час на отваряне на офертите – ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на първия работен ден след изтичане на крайния срок за получаване на офертите – 04.05.2012 год., в 10:00 часа.

Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа, до 23.04.2012 год., срещу сума в размер на 50 лева без ДДС, внесена в касата на компанията.

Всички останали условия за участие в процедурата остават непроменени.

Решението за удължаване на срока за получаване на офертите е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 09.04.2012 год., под №1 и е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз от 07.04.2012год. под № S 69-112689.

За справки и допълнителна информация ДП „НКЖИ ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, Снежа Величкова, тел.: 02/932-33-22, факс: 02/931-06-63, Лена Поповател. 02/932-37-04.