Архив обяви

процедура за: Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата

31.01.2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 б. „б” от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила до 26.02.2012г.) във връзка с Решение № 8/24.02.2012г. на Генералния директор на ДП НКЖИ за откриване на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, удължавам срока за получаване на офертите за участие до 11.05.2012г., 16:45 часа.

Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110 - заседателната зала; първият работен ден след изтичане на крайния срок за получаване на офертите – 14.05.2012г. в 10:00 часа.

Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 27.04.2012г., срещу сума в размер на 20 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето отправило искането.

Всички останали условия за участие в процедурата остават непроменени.

Решението за удължаване на срока за получаване на офертите е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 12.04.2012 год., под № 1 и е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз от 12.04.2012год. под № S 71-117209.