Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост на територията на ЖПС Горна Оряховица

29.10.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2100/10.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/18 от 18.06.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            І. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи

1. „Открита площ – 252,00 кв. м, от които 108,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (три броя клетки) за автомивка и 144,00 кв.м открита площ за автомивка”, с местонахождение гр. Троян, община Троян, област Ловеч, в района на жп гара Троян /ПИ 73198.502.584 по КК на гр. Троян/.

Търгът ще се проведе на 05.12.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 234,00 (двеста тридесет и четири) лева без включен ДДС, от които 129,00 (сто двадесет и девет) лева без включен ДДС за открита площ – 108,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (три броя клетки) за автомивка и 105,00 (сто и пет) лева без включн ДДС за открита площ – 144,00 кв.м за автомивка;

- депозит за участие в търга, в размер на 234,00 (двеста тридесет и четири) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС;

2. „Открита площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч /ПИ 43952.507.9646 по КК на гр. Ловеч/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 05.12.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 21,00 (двадесет и един) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 26.11.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 28.11.2018 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

            Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 29.11.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.11.2018 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търгoвете или при подаване на документите за участие в търговете.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.11.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.