Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост на територията на ЖПС Пловдив

29.10.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2098/10.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/18 от 18.06.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 563,61 кв. м, от които открита площ на рампа – 336,00 кв.м (съоръжение, разположено в ПИ 36498.505.3074 по КК на гр. Карлово) за товаро-разтоварна дейност с пелети и 3 (три) броя помещения с обща площ 227,61 кв.м (№ 1 – 8,50 кв.м; № 2 – 6,12 кв.м; № 3 – 212,99 кв.м), за складиране на пелети (част от сграда с идентификатор 36498.505.3074.6, в ПИ 36498.505.3074 по КК на гр. Карлово), с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в района на жп гара Карлово товарна.

Търгът ще се проведе на 05.12.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 693,00 (шестстотин деветдесет и три) лева без включен ДДС, от които 231,00 (двеста тридесет и един) лева без включен ДДС за открита площ на рампа - 336,00 кв.м (съоръжение, разположено в ПИ 36498.505.3074 по КК на гр. Карлово) за товаро-разтоварна дейност с пелети и 462,00 (четиристотин шестдесет и два) лева без включен ДДС за 3 (три) броя помещения с обща площ 227,61 кв.м (№ 1 – 8,50кв.м; № 2 – 6,12 кв.м; № 3 – 212,99 кв.м), за складиране на пелети (част от сграда с идентификатор 36498.505.3074.6 по КК на гр. Карлово);

- депозит за участие в търга, в размер на 693,00 (шестстотин деветдесет и три) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 26.11.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 28.11.2018 г. (сряда);

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 29.11.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.11.2018 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.11.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2, Павлина Балемезова – Ръководител звено/служба „УСК“ към ЖПС Пловдив, тел.032/626 535.