Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Бургас

05.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТН ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2215/24.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-07/18 от 18.07.2018 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 25,00 кв.м.” с местонахождение гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, в района на жп гара Сливен (част от ПИ 67338.605.280 по КК на гр.Сливен), за складиране на фураж.

Търгът ще се проведе на 12.12.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая № 6 от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева без включен ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 03.12.2018 г. (понеделник), в стая № 8 на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася в срок до 16,00 часа на 05.12.2018 г. (сряда), в касата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 2, стая № 2, в срок до 16,00 часа на 06.12.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.12.2018 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня, предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 4.12.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, телефон за връзка: 056/842 752.