Архив обяви

Инвестиционно предложение за “Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора “

02.11.2018 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

“Реконструкция на гаров комплекс Нова  Загора “

Настоящата промяна на инвестиционното предложение цели цялостно обновяване на визията на гаровия комплекс, като освен реконструкция на приемното здание да се извърши и реконструкция и модернизация на всички съществуващи перони.

Цели се трайно подобряване на транспортно-комуникационните характеристики в населеното място, осигуряване на достъпна среда за лица с намалена подвижност и безопасни условия при придвижване на пътниците, осигуряване на естетична и хармонична среда, обвързана с комуникацията, спортната, търговската и жилищната част.

Гаров комплекс Нова Загора е разположен в южната част на град Нова Загора .

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg