Архив обяви

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ ЗА РЯЗАНЕ И ШЛАЙФАНЕ НА МЕТАЛИ

31.01.2013 г.

Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение №19/20.04.2012 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за сключване на рамково споразумение с повече от един изпълнител за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) , със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9316037, e-mail: z_krumova@rail-infra.bg, лица за контакт: Златка Крумова, тел.: 02/9322913, инж. Димитър Андреев, тел.: 02/9323104.

2. Вид на процедурата: открита процедура за сключване на рамково споразумение с повече от един изпълнител за възлагане на обществена поръчка, което не определя всички условия на конкретните договори.

3. Предмет на поръчка: доставка на абразивни дискове за рязане и шлайфане на метали в две обособени позиции, съгласно документацията за участие.

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: ДП ”Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” №110, отдел “Обществени поръчки”, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 12:45 до 16:45 ч., срещу сума в размер на 20 лв. без ДДС, внесена в касата на компанията, до 23.05.2012 год. включително.

5. Място и срок за получаване на офертите: ДП ”Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до 04.06.2012 год. включително.

6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП ”Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, на 05.06.2012 год., в 10.00 часа.

7. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 20.04.2012 год. с уникален номер 00233-2012-0016