Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, в района на ЖПС Пловдив

05.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № № 2214/24.10.2018г. и 2222/25.10.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения № 17-07/18 от 18.07.2018г. и № 20-09/18 от 03.09.2018г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 18,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ж.к. „Тракия“, в района на жп гара Тракия (част от ПИ 56784.540.1358 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад.

        Търгът ще се проведе на 12.12.2018 г. (сряда) от 9,00 часа.           

- начална тръжна месечна наемна цена – 21,00 (двадесет и един) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 21,00 (двадесет и един) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Гаражна клетка с полезна площ – 78,10 кв.м“, с местонахождение гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, в района на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3073.4 по КК на гр. Карлово), за автомонтьорски услуги.

        Търгът ще се проведе на 12.12.2018 г. (сряда) от 14,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 03.12.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 05.12.2018 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 06.12.2018г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.12.2018г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.12.2018г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535