Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост на територията на ССТ Пловдив

05.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2213/24.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-07/18 от 18.07.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 20,00 кв.м за паркинг и помещение – 47,00 кв.м, част от Служебна техническа сграда (западен район, с идентификатор 56784.551.3.1 по КК на гр. Пловдив), за вулканизатор“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на Централна жп гара Пловдив /част от ПИ 56784.551.3 по КК на гр. Пловдив/.

Търгът ще се проведе на 12.12.2018 г. (сряда), в сградата на Секция „С и Т” Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет. 4, селекторна зала от 11:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 310,00 (триста и десет) лева без включен ДДС, от които 263,00 (двеста шестдесет и три) лева без включен ДДС за помещение – 47,00 кв.м, част от Служебна техническа сграда (западен район), за вулканизатор и 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС за открита площ – 20,00 кв.м за паркинг;

- депозит за участие в търга, в размер на 310,00 (триста и десет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на Секция „С и Т” Пловдив или по банкова сметка на Секция „С и Т” Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 03.12.2018 г. (понеделник), в счетоводството на Секция „С и Т” Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет. 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 05.12.2018 г. (сряда).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Секция „С и Т” Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет. 2, в срок до 16,00 часа на 06.12.2018г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.12.2018г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на Секция „С и Т” Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.12.2018г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.