Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

08.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2225/25.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-09/18 от 03.09.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 50,00 кв. м“, с местонахождение с. Реброво, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Реброво ( УПИ IV, кв.34 по КП и РП на с. Реброво) , за поставяне на маси сезонно- (м. май – м. октомври ) пред „Сграда жп бюфет”.

Търгът ще се проведе нa 17.12.2018 г.(понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56,00 (петдесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 56,00 (петдесет и шест) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

 Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.12.2018 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 10.12.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.12. 2018 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.12.2018 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           

  1. „Открита площ – 37,50 кв.м, от които 36,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки (площ № 1),1,00 кв.м за поставяне на кафе-автомат (площ № 2) и 0,50 кв.м за поставяне на маса – целогодишно (площ № 3)“, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в района на жп гара Враца /ПИ 12259.1012.340 по КК и КР на гр. Враца/.

             Търгът ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 128,00 (сто двадесет и осем) лв. без включен ДДС, от които 71,00 (седемдесет и един) лева без включен ДДС за открита площ 36,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ  за търговска дейност с хранителни стоки (площ № 1), 48,00 (четиридесет и осем )лева без включен ДДС за открита площ – 1,00 кв.м. за поставяне на кафе – автомат (площ № 2), и 9,00 ( девет ) лева без включен ДДС за открита площ – 0,50 кв.м. за поставяне на маса – целогодишно (площ № 3).;

- депозит за участие в търга, в размер на 128,00 (сто двадесет и осем) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.12.2018 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 10.12.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.12. 2018 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.12.2018 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.