Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

12.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 , чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 2211/24.10.2018 г., №2212/24.10.2018 г., №2218/25.10.2018 г. и №2219/25.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протоколи № 17-07/18 г. от 18.07.2018 г. и № 20-09/18 от 03.09.2018 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, както следва:

  1. „Помещение с площ – 15,26 кв.м и санитарен възел – 2,52 кв.м“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, на І-ви етаж в приемното здание на жп гара Димитровград – стара част (сграда с идентификатори 21052.1017.447.8 и 21052.1017.447.9 по КК на гр. Димитровград), за склад на промишлени стоки – ловно-рибарски принадлежности, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 62,00 (шестдесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 62,00 (шестдесет и два)без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.12.2018 год. (сряда) от 09:30 ч.

 

  1. „Помещение с площ – 15,77 кв.м“, с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, на І-ви етаж в приемното здание на жп гара Кърджали (сграда с идентификатор 40909.122.267.1 по КК на гр. Кърджали), за склад на промишлени стоки – мебелен обков, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 42,00 (четиридесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 42,00 (четиридесет и два) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.12.2018 год. (сряда) от 10:00 ч.

 

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, пътна връзка – асфалтов подход до приемното здание на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ 07079.605.218 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 (четиридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 (четиридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.12.2018 год. (сряда) от 13:30 ч.

 

  1. „Открита площ – 30,00 кв.м (част от ПИ 07079.618.1051 по КК на гр. Бургас), от които 12,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на кафе, закуски, алкохол и др. и 18,00 кв.м за поставяне на маси пред обекта - целогодишно, както и подземна гарова тоалетна с обща площ 80,00 кв.м (сграда с идентификатор 07079.618.1051.31 по КК на гр. Бургас), по предназначение“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в западната част на жп гара Бургас и на първи перон на гарата, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 252,00 (двеста петдесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 252,00 (двеста петдесет и два) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.12.2018 год. (сряда) от 14:00 ч.

 

  1. „Помещения с обща площ 138,00 кв.м на първия етаж в Служебна сграда с идентификатор 56784.551.34.1 по КК на гр. Пловдив /бивш ХЕИ/, за склад и открита площ – 59,00 кв.м (част от ПИ 56784.551.19 по КК на гр. Пловдив), за транспортен достъп и товаро-разтоварна дейност“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на Централна жп гара Пловдив, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 495,00 (четиристотин деветдесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 495,00 (четиристотин деветдесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.12.2018 год. (сряда) от 14:30 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10.12.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 13.12.2018 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.12.2018 год. (четвъртък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11.12.2018 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.