Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на ЖПС Горна Оряховица

12.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2223/25.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-09/18 от 03.09.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 18,00 кв.м”, с местонахождение гр. Разград, община Разград, област Разград, в района на жп гара Разград (част от ПИ 61710.506.5 по КК на гр. Разград), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на закуски, кафе и др.

            Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 10.12.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 12.12.2018 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

            Заявление за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 13.12.2018 г. (четвъртък). Заявление подадено по пощата се счита за подадено в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.12.2018 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търгa или при подаване на документите за участие в търгa.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.12.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.