Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

12.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2221/25.10.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 20-09/18 от 03.09.2018г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 210,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.21 по КК на гр. Пловдив), за складиране на строителни материали.

            Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. (сряда) от 9,00 часа.           

- начална тръжна месечна наемна цена – 161,00 (сто шестдесет и един) лева без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 161,00 (сто шестдесет и един) лева.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

  1. „Открита площ – 24,00 кв.м“, с местонахождение гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, в района на жп гара Асеновград (част от ПИ с идентификатор 00702.510.213 по КК на гр. Асеновград), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис.

            Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. (сряда) от 10,00 часа.         

- начална тръжна месечна наемна цена – 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 65,00 (шестдесет и пет) лева.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

 

  1. „Открита площ – 100,00 кв.м“, с местонахождение гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, в района на жп гара Харманли (част от ПИ 77181.15.160 по КК на гр. Харманли), за паркинг.

            Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. (сряда) от 11,00 часа.         

- начална тръжна месечна наемна цена – 100,00 (сто) лева без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 100,00 (сто) лева.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

  1. „Открита площ – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, в района на жп гара Харманли (част от ПИ 77181.15.160 по КК на гр. Харманли), за поставяне на маси – сезонно (м. май – м. септември) пред обект на „РСВ“ АД.

            Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. (сряда) от 13,00 часа.         

- начална тръжна месечна наемна цена – 26,00 (двадесет и шест) лева без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 26,00 (двадесет и шест) лева.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 10.12.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 12.12.2018 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 13.12.2018г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.12.2018г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.12.2018г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535.