Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

13.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2234/26.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 17-07/18 от 18.07.2018 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

    Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение С+1 001 – 24,40 кв.м за заведение за бързо хранене и закрита площ пред помещението – 50 кв.м за маси – целогодишно”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота +1.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 424,00 (четиристотин двадесет и четири) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 424,00 (четиристотин двадесет и четири)лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 20.12.2018 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

  1. „Помещение С+1 004 – 23,40 кв.м за заведение за бързо хранене и закрита площ пред помещението – 50 кв.м за маси – целогодишно”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота +1.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 415,00 (четиристотин и петнадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 415,00 (четиристотин и петнадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 20.12.2018 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

  1. „Помещение С+1 007 – 32,60 кв.м за заведение за бързо хранене и закрита площ пред помещението – 50 кв.м за маси – целогодишно”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота +1.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 495,00 (четиристотин деветдесет и пет)  лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 495,00 (четиристотин деветдесет и пет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 20.12.2018 г. (четвъртък) от 11,00 часа.

  1. „Помещение С+1 008 – 18,80 кв.м за заведение за бързо хранене и закрита площ пред помещението – 50 кв.м за маси – целогодишно”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота +1.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 20.12.2018 г. (четвъртък) от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 10.12.2018 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 13.12.2018 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 14.12.2018 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.12.2018 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 12.12.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.