Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 65677.1.1135 по КККР на гр. Свиленград, с площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, ведно с построените в имота две сгради, с местонахождение на имота: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград

13.11.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ -61 от 12.11.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65677.1.1135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свиленград, с площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда-четно помещение с идентификатор 65677.1.1135.1, със застроена площ 28 (двадесет и осем) кв. м, едноетажна масивна конструкция и сграда-четно помещение с идентификатор 65677.1.1135.2, със застроена площ 37 (тридесет и седем) кв. м, едноетажна масивна конструкция, с местонахождение на имота: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград.

Търгът ще се проведе на 20 декември 2018 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 11 492,00 (единадесет хиляди четиристотин деветдесет и два) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 14 декември 2018 г. (петък);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10 декември 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 декември 2018 г. (петък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 декември 2018 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12 декември 2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.