Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 65677.1.1137 по КККР на гр. Свиленград, с площ от 2 125 (две хиляди сто двадесет и пет) кв. м, с местонахождение на имота: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград

13.11.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 59 от 12.11.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65677.1.1137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свиленград, с площ от 2 125 (две хиляди сто двадесет и пет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, с местонахождение на имота: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград.

Търгът ще се проведе на 20 декември 2018 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 33 091,00 (тридесет и три хиляди деветдесет и един) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 16 000,00 (шестнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 14 декември 2018 г. (петък);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10 декември 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 декември 2018 г. (петък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 декември 2018 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12 декември 2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.