Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 77476.305.1 по КККР на с. Хрищени, с площ от 13 805 (тринадесет хиляди осемстотин и пет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Стара Загора, с. Хрищени

14.11.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 58 от 09.11.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 77476.305.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/25.11.2016 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 13 805 (тринадесет хиляди осемстотин и пет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Стара Загора, с. Хрищени.

Търгът ще се проведе на 21 декември 2018 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 32 036,00 (тридесет и две хиляди тридесет и шест) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 17 декември 2018 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10 декември 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 17 декември 2018 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 17 декември 2018 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 декември 2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.