Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС София

27.11.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 2235/26.10.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 17-07/18 от 18.07.2018 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

  1. 1. „Открита площ – 50,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. „Военна рампа“, в района на жп гара София север (част от ПИ 68134.506.314 по КК на гр. София/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 03.01.2019 г. (четвъртък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 24,00 (двадесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 4,00 кв.м“, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в района на жп гара Перник (част от ПИ 55871.505.837 по КК на гр. Перник), за поставяне на маси целогодишно пред павилион на „РСВ“ АД, за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 03.01.2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 10,00 (десет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 10,00 (десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. 3. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. „Военна рампа“, на парапет на жп мост над бул. „Илиянци“, между жп гара София север и жп гара Илиянци, на км. 7+525, за рекламна дейност – поставяне на РИЕ.

Търгът ще се проведе на 03.01.2019 г. (четвъртък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 80,00 (осемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

           

 Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.12.2018 г. (четвъртък), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 28.12.2018 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.12.2018 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.12.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637