Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 2500 (две хиляди и петстотин) броя негодни дървени траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица

20.11.2018 г.

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2300/08.11.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-792/14.11.2018 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 2500 (две хиляди и петстотин) броя негодни дървени траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица, съгласно Приложение 1.

Откриване на тръжната процедура от 09,00 часа на 27.11.2018г. /вторник/ при:

  1. Начална тръжна цена 3750,00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 30.11.2018 г./петък/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 72,00 (седемдесет и два) лева, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 03.12.2018 г./понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е на територията на ЖПС Горна Оряховица, съгласно Приложение 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 04.12.2018 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите – 05.12.2018 г. /сряда/ от 13,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 06.12.2018 г. /четвъртък/ от 09,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 10.12.2018 г./понеделник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 11.12.2018 г. /вторник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

-оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 10.12.2018 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 11.12.2018 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

- Отваряне и класиране на офертите - от 13,00 ч. на 12.12.2018 г. /сряда/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37