Архив обяви

Продажба на 15 броя бракувани цистерни

19.11.2018 г.

О Б Я В А

 

Поделение „Електроразпределение” на ДП „НКЖИ” разполага с 15 броя бракувани цистерни, разрешени за продажба със Заповед № 2321/13.11.2018 г. на Генерален директор на ДП „НКЖИ” с продажни цени както следва:

 

Местонахождeние

Вместимост /литри/

 Цена в лева без ДДС

1

ПЕ Вакарел

3000

           70,70 лв.

2

ПЕ Столник

5000

           70,00 лв.

3

ПЕ Симитли

10 000

         350,00 лв.

4

ПЕ Бойчиновци

5000

         525,00 лв.

5

ПЕ Видин

5000

           70,00 лв.

6

АП Димово

5000

           70,00 лв.

7

ПЕ Златица

7000

           70,00 лв.

8

Склад Търговище

500

           50,05 лв.

9

Склад Дългопол

500

           17,50 лв.

10

Склад Дългопол

3000

         245,00 лв.

11

Склад Завет

500

           17,50 лв.

12

Склад Самуил

500

           17,50 лв.

13

Склад Синдел

500

           17,50 лв.

14

Склад Русе

2000

         100,10 лв.

15

Склад Борово

1000

           50,05 лв.

 

При проявен интерес към някоя от обявените позиции е необходимо да се подаде заявление в деловодството на Поделение „Електроразпределение” гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ДП „НКЖИ” – Централно управление.

Купувачът трябва да притежава документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012г.) за съответната дейност под код 160117, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Купувачът следва да плати цената по бюджетната банкова сметка на поделение „Електроразпределение”: Банка „ЦКБ“ АД IBAN: BG60CECB 9790 33H4 1990 02, BIG: CECBBGSF или в касата на поделение „Електроразпределение” с адрес: гр. София, бул. Стефансон № 5 А.

Договорът за продажба се сключва в петдневен срок след заплащане на цената.

За допълнителна информация: тел: 02/932 27 41; 0889 200 873.