Архив обяви

Продажба на недвижим имот, находящ се в с. Столник, област Софийска

11.12.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 65 от 26.11.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2, находящ се на първи жилищен етаж, жилищен блок № 3, с. Столник, община Елин Пелин, област Софийска, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69448.181.2.1.2, с площ от 42,63 (четиридесет и две цяло шестдесет и три стотни) кв. м, ведно с прилежащите части: мазе № 2, с площ от 21,75 (двадесет и едно цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м, както и 22 % (двадесет и два процента) идеални части от общите части и от правото на строеж върху терена.

Търгът ще се проведе на 17 януари 2019 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 6 759,00 (шест хиляди седемстотин петдесет и девет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 000,00 (три хиляди) лева, вносим, в срок до 11 януари 2019 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 януари 2019 г. (понеделник), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 11 януари 2019 г. (петък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 11 януари 2019 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09 януари 2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова