Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на магазин, находящ сe на първи етаж, вх. Б, бл. 10 Б, ул. „Бесарабия“, ж.к. „Сухата река“, район „Подуяне“, гр. София, община Столична, област София,представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.630.406.1.16 по КККР на гр. София, със застроена площ от 144,17 (сто четиридесет и четири цяло и седемнадесет стотни) кв. м, ведно с 8,969 % (осем цяло деветстотин шестдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото

14.12.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 66 от 06.12.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ магазин, находящ сe на първи етаж, вх. Б, бл. 10 Б, ул. „Бесарабия“, ж.к. „Сухата река“, район „Подуяне“, гр. София, община Столична, област София, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.630.406.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, със застроена площ от 144,17 (сто четиридесет и четири цяло и седемнадесет стотни) кв. м, ведно с 8,969 % (осем цяло деветстотин шестдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Търгът ще се проведе на 21 януари 2019 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 79 430,00 (седемдесет и девет хиляди и четиристотин и тридесет) лева без ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 38 000,00 (тридесет и осем хиляди) лева, вносим, в срок до 14 януари 2019 г. (понеделник);

           - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 09 януари 2019 г. (сряда), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 януари 2019 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 януари 2019 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14 януари 2019 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.