Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 07702.501.4340 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ от 2 170 (две хиляди сто и седемдесет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Лозарска“.

17.12.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 67 от 06.12.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07702.501.4340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла Слатина, одобрени със Заповед № РД-18-267/25.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 170 (две хиляди сто и седемдесет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Лозарска“.

Търгът ще се проведе на 23 януари 2019 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 19 382,00 (деветнадесет хиляди триста осемдесет и два) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 17 януари 2019 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14 януари 2019 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 17 януари 2019 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 17 януари 2019 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15 януари 2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.